paypal
Vigtig information! Al service, forsendelse og produktion foregår fortsat uændret. Forsendelserne leveres inden for de på butikkens hjemmeside oplyste frister.

Vilkår og betingelser

VILKÅR OG BETINGELSER FOR WEBSHOPPEN

I. Definitioner.

Ved begreber anvendt i nærværende Vilkår og Betingelser forstås:

1. Kunde – en fysisk person, en juridisk person el. en organisatorisk enhed, der ikke har status som juridisk person, som i medfør af særregler har retsevne, og som aflægger Ordre i Webshoppen; 

2. Forbruger – I henhold til civilkodeksets art. 22 [1] ved begrebet Forbruger forstås en fysisk person, der foretager en retshandling med en erhvervsdrivende, under forudsætning af, at retshandlingen ikke har en direkte tilknytning til vedkommendes erhvervsvirksomhed el. faglig aktivitet.

3. Civilkodekset – loven af 23. april 1964 (Lovtidende Nr. 16, pos. 93 med senere ændringer); 

4. Vilkår og Betingelser – nærværende Vilkår og Betingelser, hvorved der fastsættes almindelige salgsbetingelser og principper for levering af ydelser ad elektronisk vej via Artforma Webshoppen;

5. Webshop (shop) – hjemmeside tilgængelig på adressen https://artforma-spejle.dk/, hvorigennem Kunden i særdeleshed kan aflægge Ordrer;

6. Vare – produkter, som Webshoppen udbyder til salg;

7. Salgsaftale – aftale om salg af Varer i Civilkodeksets forstand, indgået mellem Artzone og Kunden, som indgås via Webshoppens hjemmeside;

8. Lov om forbrugerrettigheder – loven af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (Lovtidende af 2014, pos. 827);

9. Lov om levering af ydelser ad elektronisk vej – loven af 18. juli 2002 om levering af ydelser ad elektronisk vej (Lovtidende Nr. 44, pos. 1204 med senere ændringer); 

10. Ordre – Kundens viljeserklæring, hvis direkte formål er at indgå en Salgsaftale, hvoraf der i særdeleshed fremgår type og mængde af den bestilte vare.
 

II. Generelle bestemmelser

1. Ved nærværende Vilkår og Betingelser fastsættes regler for brug af webshoppen, som der er tilgængelig på adressen https://artforma-spejle.dk/.

2. Nærværende Vilkår og Betingelser udgør Vilkår og Betingelser omhandlet i art. 8 i Loven om levering af ydelser ad elektronisk vej.

3. Artforma webshoppen, der er tilgængelig på adressen https://artforma-spejle.dk /, drives af FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, Karpicko, 64-200, Karpicko, NIP-nr.: 9231729378, REGON-nr.: 381749814. Erhvervsvirksomheden er indregistreret i Det Centrale Register og Kontor for Oplysninger om Erhvervsvirksomhed (CEIDG), som føres af erhvervsministeren.

4. Ved nærværende Vilkår og Betingelser fastsættes i særdeleshed

- principper for registrering og brug af konto i webshoppen,

-betingelser og principper for aflæggelse af Ordrer i webshoppen ad elektronisk vej,

- principper for indgåelse af Salgsaftaler vha. ydelser leveret af Webshoppen.

5. Brug af webshoppen er mulig udelukkende på betingelse af, at det af Kunden anvendte IT-system, opfylder følgende, tekniske minimumskrav: Adgang til internettet. Internetbrowser (fx Google Chrome, Internet Explorer, Opera osv.)

6. Med henblik på at kunne benytte Webbutikkens servicer skal Kunden selv sørge for at få adgang til en computerplads el. slutudstyr med adgang til Internettet.

7. I henhold til den gældende lovgivning forbeholder Artforma sig retten til at indskrænke levering af ydelser via Webbutikken til personer, der er fyldt 18 år. I så fald underrettes de potentielle Kunder herom.

8. Kunderne kan til enhver tid få adgang til nærværende Betingelser og Vilkår via linket, som kan findes på forsiden af https://artforma-spejle.dk/. Betingelser og Vilkår kan downloades og udskrives.
 

III. Principper for brug af Webbutikken

1. Det er ikke obligatorisk at oprette en konto hos Webshoppen. Kunden kan aflægge en Ordre uden at oprette en konto hos Webshoppen, efter at have gjort sig bekendt med nærværende Vilkår og Betingelser og efter at have accepteret det.

Oprettelse af konto sker ved udfyldelse og accept af en registreringsformular, som stilles til rådighed på en af Webshoppens sider.

Det er en betingelse for at kunne oprette en konto, at Kunden har accepteret Betingelser og Vilkår og afgivet personlige oplysninger, som er markeret som obligatoriske.

Artforma kan fratage Kunden muligheden for at bruge Webshoppen og – helt el. delvist – indskrænke Kundens adgang til Webshoppens ressourcer, med øjeblikkelig virkning, i tilfælde af Kundens tilsidesættelse af Betingelser og Vilkår, i særdeleshed i tilfælde af, at Kunden:

- under oprettelse af konto hos Webshoppen har afgivet urigtige, unøjagtige el. ikke aktuelle oplysninger, som er vildledende for tredjemænd el. som medfører krænkelse af tredjemænds rettigheder, 

-  har via Webshoppen gjort sig skyld i krænkelse af tredjemænds personlige rettigheder, herunder især personlige rettigheder af Webshoppens andre kunder,      

- har gjort sig skyld i anden adfærd, som Artforma anser for at være i strid med den gældende lovgivning el. generelle principper for anvendelse af Internettet el. som anses for at skade Artformas gode omdømme.

En person, der er frataget retten til at bruge webshoppen, må ikke oprette en konto på ny uden forudgående samtykke fra Artforma

2. Med henblik på at garantere sikker udsendelse af meddelelser og udveksling af data i forbindelse med ydelser leveret via Hjemmesiden, træffer Webshoppen tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som er velegnede under hensyntagen til, hvor sandsynligt det er, at sikkerheden af de leverede ydelser kan bringes i fare, især foranstaltninger til forhindring af uberettiget indsamling og modificering af personlige oplysninger, der afgives via Internettet.

3. Kunden er i særdeleshed forpligtet til:

- bruge Onlinebutikken på en måde, der er i overensstemmelse med dansk lovgivning, bestemmelserne i dette regulativ og de generelle principper for brug af internettet.

- ikke at levere og ikke at formidle ulovligt indhold, fx indhold, der fremmer vold, der medfører ærekrænkelse el. krænkelse af tredjemænds personlige el. andre rettigheder,

-at bruge Webshoppen på en måde, der ikke forstyrrer Webshoppens funktion, især ved at anvende bestemt software el. udstyr,

- ikke at iværksætte handlinger såsom: deling el. offentliggørelse af uønskede markedsføringsoplysninger på Webshoppens hjemmeside (spam),

-at bruge Webshoppen på en måde, der ikke er til gene for Webshoppens andre kunder og for Artforma,

- at anvende enhver form for indhold offentliggjort på Webshoppens hjemmeside udelukkende til personlig brug,
 

IV. Procedure for indgåelse af en Salgsaftale.

1. Med henblik på at indgå en Salgsaftale med Webshoppen skal du gå ind på https://artforma-spejle.dk/ og vælge en Vare ved at tage de efterfølgende skridt med udgangspunkt i de viste meddelelser og oplysninger, som der er tilgængelige på hjemmesiden.

2. Varer, som Kunden ønsker at bestille, vælges ved at føje varerne til kurv.

3. Under aflæggelse af Ordre – indtil tryk på knappen, hvorved der bekræftes for aflæggelse af Ordren – har Kunden mulighed for at ændre de indtastede data og den valgte Vare.  For at kunne gøre dette følges de viste anvisninger og oplysninger, som der er tilgængelige på hjemmesiden.

4. Efter at Kunden har oplyst alle de fornødne data vises der en opsummering af den aflagte Ordre.  Af opsummeringen fremgår bl.a. en beskrivelse af de valgte varer el. ydelser, den samlede pris og samtlige andre omkostninger.

5. Med henblik på at afsende en Ordre er det fornødent at acceptere Vilkår og Betingelser, afgive personlige oplysninger markeret som obligatoriske og trykke på knappen, hvorved der bekræftes for, at Ordren ønskes aflagt.”

6. Oplysninger om Varer, anført på Webshoppens sider, udgør et tilbud i Civilkodeksets forstand, jf. art. 66. Kundens afsendelse af en Ordre udgør en viljeserklæring om, at Kunden ønsker at indgå en Salgsaftale med Artforma, i overensstemmelse med Vilkår og Betingelser. 

Aftalen anses for at være indgået fra det tidspunkt, hvorpå Kundens Ordre er modtaget i Webshoppens IT-system, under forudsætning af, at Ordren er i overensstemmelse med Vilkår og Betingelser. Efter indgåelse af aftalen modtager Kunden en e-mail med bekræftelse af alle væsentlige elementer af Ordren.”

7. Salgskontrakten er indgået på dansk, og kontraktens indhold er i overensstemmelse med Reglementet.

8. Kunderne kan til enhver tid få adgang til nærværende Betingelser og Vilkår via linket, som kan findes på forsiden af https://artforma-spejle.dk/. Betingelser og Vilkår kan downloades og udskrives. Ordreoplysninger og Almindelige Betingelser (salgsbetingelser) gemmes, sikres og stilles til rådighed via e-post. De tidligere ordrer kan ses på Deres konto, efter indlogning.
 

V. Levering

1. Leveringen af varerne er begrænset til Danmarks område og finder sted til den adresse, som kunden har angivet ved afgivelse af ordren.

2. Levering af de bestilte varer sker via: "- Kurerfirma. Det er ikke muligt at afhente den bestilte vare personligt i vores butik. Leveringsomkostninger udgør: Leverancen er gratis, uanset betalings- og leveringsform. Leveringsomkostninger oplyses derudover under aflæggelse af ordre.”

3. Leveringsfrist udgør Frist for gennemførelse af ordre udgør fra 7 til 15 hverdage (Produktionstid: maks. 8 hverdage, Levering: maks. 7 hverdage) og den regnes fra den dag, hvorpå Kunden har afsendt Ordren. 

4. Beskadigelser af Varen under leverance.

I tilfælde af forbruger- fjernsalg bærer vores Webshop altid risikoen for en tilfældig beskadigelse eller bortkomst af varen under transport. Leveres varerne med åbenbare beskadigelser opstået under transport, bedes De venligst straks anmelde manglen til leverandøren og rette henvendelse til os. En forsinkelse ved anmeldelse af sådan en reklamation eller ved at rette henvendelse til os berører på ingen måder Deres lovbestemte krav og muligheden for fyldestgørelse heraf, især berører den ikke Deres rettigheder hidrørende fra den lovbestemte garanti for mangler (pkt. VIII i Betingelser og Vilkår). En hurtigere anmeldelse af de konstaterede skader opstået under transport hjælper os med at søge inddrivelse af vores egne krav mod fragtføreren eller forsikringsselskabet, der stod for forsikring af transporten.
 

VI. Priser og betalingsmåder.

1. Råvarepriser er priser i DKK og inkluderer alle komponenter, inklusive moms, told og alle andre komponenter.

2. Kunden kan betale prisen:

- ved overførsel

- pr. efterkrav

- vha. PayPal systemet.

Gebyret opkræves på tidspunktet for kundens afsendelse af overførslen. I tilfælde af forsendelse pr. efterkrav opkræves gebyret af kurermand på tidspunktet for levering af forsendelsen hos køber.
 

VII. Fortrydelsesret

De har 14-dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten kan gøres gældende uden at oplyse årsagen hertil. Fortrydelsesretten ophører 14 dage efter, at De er kommet i besiddelse af den købte genstand el. efter den dag, hvorpå tredjemand, der ikke er fragtmand, som blev udpeget af Dem, er kommet i besiddelse af den købte genstand.

For at udøve fortrydelsesretten skal De underrette os (FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, service@artforma-spejle.dk, Telefon: + 48 68 422 73 65) om Deres beslutning om at

udøve fortrydelsesretten ved en entydig erklæring (fx et brev sendt pr. post, fax el. e-mail). De kan gøre brug af fortrydelsesformular, dog er det ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at De sender en meddelelse om udnyttelse af fortrydelsesretten inden udløb af fortrydelsesfristen.
 

Virkninger af udnyttelse af fortrydelsesretten.

I tilfælde af, at De har udnyttet fortrydelsesretten, refunderer  vi alle de betalinger, vi har modtaget af Dem, herunder leveringsomkostninger (undtagen ekstraomkostninger, som skyldes, at De har valgt en anden leveringsmåde end den billigste, almindelige leveringsmåde, som vi tilbyder), straks, under alle omstændigheder senest 14 dage efter, at vi er blevet underrettet om Deres beslutning om at udnytte fortrydelsesretten. Betalinger refunderes vha. samme betalingsmåder, som De har anvendt ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt giver Deres samtykke til en anden løsning; De pålægges under ingen omstændigheder nogen gebyrer i forbindelse med refusionen.

 I tilfælde af returnering af varen dækkes leveringsomkostninger af Kunden. Varen skal sendes retur inden 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret ved at sende produktet til adressen: FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko, Polen, Telefon: + 48 68 422 73 65.  Vi fraskriver os ansvaret for skader på indholdet opstået under transport, derfor anbefaler vi at forsikre forsendelsen. De bærer udelukkende ansvar for forringelse af varen, der skyldes, at varen har været anvendt på en anden måde end det var nødvendigt for at kunne konstatere varens beskaffenhed, egenskaber og funktion.

-Forbrugerens fortrydelsesret er udelukket i tilfælde af:
-En aftale, der vedrører en ikke-præfabrikeret genstand, der blev produceret ifølge forbrugerens specifikation eller som skal tjene til imødekommelse af forbrugerens individuelle behov.
 

FORTRYDELSESFORMULAR – SKABELON

(formularen udfyldes og sendes retur udelukkende i tilfælde af, at De ønsker at fortryde aftalen)

- Modtager FORAM Sp. z o.o. sp. k., Jeziorna 3, 64-200 Karpicko , service@artforma-spejle.dk, Telefon: + 48 68 422 73 65

- Jeg/Os(*) meddeler hermed,(*) at jeg/vi ønsker at fortryde aftalen om salg af følgende genstande(*) aftale om levering af følgende genstande(*) værkaftale, der vedrører udførelse af følgende genstande(*)/aftale om levering af følgende ydelse(*)

- Dato for indgåelse af aftalen(*)/afhentningsdato(*)

- Forbrugerens (forbrugernes) fornavn og efternavn

- Forbrugerens (forbrugernes) adresse

- Forbrugerens (forbrugernes) underskrift (kun, hvis formularen sendes i papirformat)

- Dato

(*) Det ikke gældende overstreges.

VIII. Reklamationer vedrørende Varer.

For Kunder, der er Forbrugere:

Vi er forpligtede til at levere en fejlfri vare. Der gælder det lovbestemte ansvar for mangler ved den solgte genstand (garanti for mangler) i omfang fastsat ved civilkodeksets art. 556, art. 556[1]-556[3] og efterfølgende.

Reklamationer kan indgives:

- skriftligt ved at rette henvendelse til adressen FORAM Sp. z o.o. sp. k., ul. Jeziorna 3, 64-200, Karpicko.

- via elektronisk post ved at skrive til adressen service@artforma-spejle.dk.

I tilfælde af udøvelse af garantirettigheder – såfremt vi anser det for at være fornødent for behandling af reklamationen – er De forpligtede til at på vores regning levere den mangelfulde vare til ovennævnte postadresse. Skulle levering af varen være uforholdsmæssigt besværlig grundet varens beskaffenhed eller den måde, hvorpå varen er monteret, påhviler det Dem at stille varen til rådighed for os det sted, hvor den forefindes. Vi forpligter os til straks at tage stilling til reklamationen, senest inden 14 dage efter indlevering heraf.

Vi bærer garantiansvar, såfremt den fysiske mangel konstateres inden udløb af 2 år efter udlevering af varen til Dem. I tilfælde af, at den solgte genstand udgør brugt løsøre, udgør garantiperioden et år efter udlevering heraf.

I den indgivne reklamation anbefales det at (1) angive oplysninger vedrørende reklamationens genstand, især type af manglen og dato for opståen heraf; (2) specificere kravet i forhold til, på hvilken måde manglen ønskes udbedret (ombytning af varen med ny, reparation af varen, nedsættelse af prisen, fortrydelse af aftalen – såfremt manglen er væsentlig); og (3) angive kontaktoplysninger vedrørende den person, der indgiver reklamationen – dermed opnås, at Webshoppen nemmere og hurtigere kan behandle reklamationen. Anvisninger indeholdt i den foregående sætning tjener udelukkende som uforpligtende tips og de berører på ingen måde gyldigheden af reklamationer indgivet uden angivelse af de anbefalede oplysninger.

For Kunder, der ikke samtidigt er Forbrugere:

Køber, der ikke samtidigt er Forbruger, mister sine garantirettigheder, såfremt vedkommende ikke har undersøgt varen til tiden og på en måde, der er almindeligt anvendt ved den slags genstande og har undladt omgående at meddele manglen til sælger, og i tilfælde af, at manglen først er kommet til syne på et senere tidspunkt – ikke har meddelt manglen til sælger straks efter konstatering heraf. Anmeldes der ikke mangler, betragtes varen for at være accepteret. Ovenstående gælder ikke i tilfælde af vores forsætlige fortielse af manglen. Reklamationer kan indgives skriftligt til Webshoppens adresse og via elektronisk post.
 

IX. Supplerende garantier ved salg af Varer fra Webshoppen.

Artforma er fabrikanten af Varer, der er tilgængelige på Webshoppen. Artforma – i sin egenskab af fabrikant – yder en supplerende garanti på Varer, som firmaet er producent af, for en periode anført på det medfølgende garantibevis. Vores garanti medfører ikke udelukkelse, indskrænkning eller suspendering af Kundens rettigheder iflg. lovbestemmelser vedrørende garanti for mangler ved en solgt genstand (Pkt.  VIII i Betingelser og Vilkår).
 

X. Reklamationer vedrørende levering af ydelser ad elektronisk vej

1. Artforma træffer foranstaltninger med henblik på at sikre den fuldstændigt korrekte funktion af Webshoppen, for så vidt dette er muligt når henset til den aktuelle, tekniske viden, og forpligter sig til at – inden udløb af en rimelig frist – udbedre enhver form for uregelmæssigheder anmeldt af Kunder.

2. Kunden kan underrette os om enhver form for uregelmæssigheder eller pauser ved Webshoppens drift. Uregelmæssigheder i forbindelse med Butikkens drift bedes anmeldt skriftligt ved at rette henvendelse til: service@artforma-spejle.dk

3. I forbindelse med en reklamation vedrørende uregelmæssigheder for så vidt angår funktion af Webshoppens hjemmeside bedes De oplyse type og dato, hvorpå uregelmæssighederne er opstået.

4. Vi forpligter os til straks at tage stilling til reklamationen, senest inden 14 dage efter indgivelse heraf.
 

XI. Udenretslige måder at behandle reklamationer og inddrive krav på.

1. Det oplyses, at der findes muligheder for at gøre brug af udenretslige måder at behandle reklamationer og inddrive krav på. Det er ikke obligatorisk at gøre brug heraf og det kan ske udelukkende under forudsætning af, at begge parter i en tvist har givet sit samtykke hertil.

- Forbrugeren kan indgive en anmodning om iværksættelse af en procedure vedrørende udenretslig bilæggelse af forbrugertvister vedrørende den indgåede Salgsaftale til Handelsinspektoratet, i overensstemmelse med art. 36 i lov af 15. december 2000 om Handelsinspektoratet (Lovtidende 2001, Nr. 4, pos. 25 med senere ændringer).

- Forbrugeren kan derudover indgive en anmodning om afgørelse af tvisten vedrørende den indgåede Salgsaftale ved en fast voldgiftsret, der fungerer ved det kompetente, Regionale Handelsinspektorat, i overensstemmelse med art. 37 i lov af 15. december 2000 om Handelsinspektoratet (Lovtidende 2001, Nr. 4, pos. 25 med senere ændringer).

- Europa-Kommissionen stiller også en klageplatform til rådighed til digital afgørelse af tvister mellem Forbrugere og Erhvervsdrivende (ODR klageplatform). Den er tilgængelig på adressen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Nærmere oplysninger vedrørende afgørelse af forbrugertvister, herunder Forbrugerens mulighed for at benytte de udenretslige måder at behandle klager på, inddrivelse af fordringer og principper for adgang til disse procedurer er tilgængelige på hjemsteder og hjemmesider af de regionale Handelsinspektionskontorer og på hjemmesiden: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 

XII. Slutbestemmelser

1. Tvister med Forbrugerne afgøres ved den stedligt kompetente domstol i henhold til retsplejelovens gældende regler.

2. Eventuelle tvister, der måtte opstå mellem Artforma og en Kunde, der ikke er Forbruger, afgøres ved vores værneting.

3. I øvrigt finder den gældende lovgivning, især loven af 23. april 1964 – Civilkodekset (lovbekendtgørelse, Lovtidende af 2014, pos. 121 med senere ændringer) og loven af 30. maj 2014 om forbrugerrettigheder (Lovtidende af 2014 pos. 827), anvendelse. I tilfælde af enhver form for uoverensstemmelser mellem nærværende Vilkår og Betingelser og Kundernes rettigheder og bestemmelser iht. den almindeligt gældende lovgivning, finder den polske lovs almindelige regler anvendelse.